Overzicht van recente optredens en referenties (onderaan)Het Raamwerk

Op 19 maart 2019 kwamen de leidinggevenden van Het Raamwerk bijeen rond het onderwerp morele dilemma's in het zorgverlenen aan de cliënten (verstandelijk en /of lichamelijk gehandicapt). In co-productie met o.a. de geestelijk verzorgende Christa de Wit, speelde het Toetstheater twee situaties uit die zich dagelijks (kunnen) voordoen. Want hoe ga je om met het gegeven dat een - wilsbekwame - cliënt niet wil verhuizen? Wie bepaalt? En hoever reikt je bemoeienis met iemands leefwijze? Het leverde boeiende en waardevolle inzichten op.


Gemiva SVG

Op 7 maart 2019 deed het Toetstheater de aftrap van het symposium over Morele stress. Spanning in de triade kwam in beeld, waarin de begeleider zich steeds meer afvraagt 'doe ik het wel goed? ' Want het gewoon niet zo goed met Sjoerd, een jonge cliënt. En dat vindt Sjoerds vader ook. Hoewel? "Het gaat prima! "vinden de logopedist en de orthopedagoog. Al die perspectieven...De deelnemers van het symposium herkenden de valkuilen en mogelijkheden, en brachten de persoonlijk begeleider, de experts en vader nader tot elkaar.


Aafje

In een tot de nok gevulde theaterzaal stond het Toetstheater op 20 februari 2019 stil bij het sociotherapeutisch klimaat, speerpunt van de afdelingen chronische geriatrie van Aafje Smeetsland. Over prikkelverwerking/overprikkeld raken, mindset in de onderlinge samenwerking en het warme welkom, waar de naaste zomaar een heel andere beleving bij heeft...mooie interventies en soms oprechte morele verontwaardiging in de zaal, van waaruit onze acteurs weer knap geregisseerd zijn. Aafje heeft deze avond gefilmnd. Een mooie impressie is op Facebook te zien via de link https://www.facebook.com/wijzijnvanaafje/videos/654072768374899/


Jeroen Bosch Ziekenhuis

In de Week van Reflectie trad het Toetstheater op 29 november 2018 op in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, met als thema Tot hoever neem je verantwoordelijkheid. Hoe kun je zorg zo organiseren dat de patiënt de zorg krijgt die behandelaars nodig voor haar achten met respect voor de grenzen die mevrouw aangeeft. Dat betekent ook over je eigen vakmatige grenzen heen kijken, uit je eigen ´mal´ kunnen komen.


Isala Klinieken

Drie afdelingen kwamen op 28 november 2018 bijeen voor reflectie op verzoek van de werkgroep Ethiek in het kader van de Week van Reflectie. Het publiek bestond uit verpleegkundigen en hun managers van de afdelingen Dialyse, Nefrologie en Ouderenzorg. Zij hadden mooie casussen voor het Toetstheater o.a. over het spanningsveld tussen gastvrijheid en productiviteit. Want er is niet veel ruimte om te schipperen om de patient tegemoet te komen. En wat te doen als een medisch specialist een patientopname 'doordrukt' terwijl de formatie niet toereikend is? En hoe ga je om met verschillende wensen, bijvoorbeeld dat de familie wel wil doorbehandelen en op de patient inpraat die zelf niet meer wil.


Esdege Reigersdaal

De MTO's (medewerkers tevredenheids onderzoeken) laten zien dat medewerkers over het algemeen bevlogen, betrokken en tevreden zijn, maar hebben ook een aantal spanningsvelden naar boven gebracht. Kort samengevat: ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen maakt het werk boeiend, maar soms ook zwaar. En hoe zorg je dat je daarin niet - te - alleen komt te staan, een vraag voor medewerkers en ook clustermanagers zelf? Het Toetstheater was 1 november 2018 goed op dreef met drie herkenbare en humoristische sketches op de beleidsdag van de clustermanagers.


Savant Zorg

Een transitie naar zelfstandige teams in ouderenzorg brengt altijd dilemma's met zich mee. Op 25 oktober 2018 werd het Toetstheater ingezet om onderliggende werkovertuigingen en aannames over organiseren boven water te krijgen met het MT, verbinders, coaches, ambassadeurs, cliëntenraad en OR. De twee door het Toetstheater uitgespeelde praktijksituaties raakten precies de kern en leidden tot een levendig gesprek. Op 29 november volgde een leuke sessie met twee teams specialistische thuiszorg over wat eigenaarschap voor hen in de praktijk betekent.


Familie- en naastendag MIND

Op 6 oktober 2018 kwamen de belangenverenigingen van familie- en naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid bijeen in Amersfoort. Een mooie gelegenheid voor een try out van het Toetstheater over relationele zorg, zie ook het bericht hieronder. Er zijn twee voor het publiek zeer herkenbare sketches gespeeld waarin de verbinding cliënt - naaste en hulpverlener niet vanzelfsprekend is. Met een heel mooie en actieve inbreng van de 300 deelnemers in de zaal. Het optreden werd met een 9,5 gemiddeld gewaardeerd.


Chr Hogeschool Ede, Sociaal Werk

Het Toetstheater werkt samen met MIND, en in opdracht van Ypsilon omdat zij relationele zorg tot speerpunt hebben benoemd. De eerste try out was op 4 oktober 2018 en is goed geland bij 4e jaars studenten van Hogeschool Ede, die deze werkvorm erg prettig en effectief vonden, en ook aangaven weer van elkaar geleerd te hebben.


Transmuralis, netwerk dementie zuid-holland zuid

Het Toetstheater speelde op 20 september 2018 twee casussen uit voor een kundige en betrokken groep deelnemers van het netwerk dementie, die eens anders met elkaar wilden praten. Zo invoelbaar waren de situaties, dat er al snel een levendige interactie ontstond over samenwerken in de zorgketen: geen broodroof maar juist profiteren van de verscheidenheid in het belang van de cliënt. Daar moet je wel wat voor doen. En hoe bepalend zijn toch die wetgeving en financiële regelingen, waardoor cliënten en naasten niet altijd gehoord en geholpen worden zoals je dat zou willen. Kortom: inspiratie tot samenwerken en belangen behartigen.


Alrijne Zorggroep

Wat is er mooier dan door de VAR van het Alrijne Ziekenhuis gevraagd te worden om een optreden te verzorgen over persoonlijk leiderschap? En dan ook nog in het kader van de Dag van de Verpleging? Op 11 mei 2018 ging het Toetstheater met het publiek in gesprek over zaken als: Hoe kan ik vanuit mijn verpleegkundige rol opkomen voor mijn patiënten? Hoe laat ik aan de arts, en aan anderen in mijn werkomgeving, zien wat ik wil en waar ik voor sta? Hoe neem ik anderen daarin mee? De inzichten van Covey zijn in de twee sketches verwerkt en kunnen zeker vaker van pas komen, want een bevredigende proactieve rol innemen in de samenwerking, en omgaan met beddendruk....het blijft actueel.


Zuidwester

"Niet over, maar met de mensen praten." Maar verhuizen, versoepeling van huisregels, zelf de persoonlijk begeleider of mede-bewoners kunnen kiezen: dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker als het om mensen met een verstandelijke beperking gaat. Tijdens het event 'Zeeland Onbeperkt' op 3 april 2018 - van Stichting Zuidwester in de Zeelandhallen te Goes - bleek dat juist deze mensen een eigen idee hebben over hoe ze willen wonen, werken en zo de regie over het eigen leven voeren, daarbij natuurlijk ondersteund door de zorgprofessionals. Het Toetstheater verzorgde een zaaldebat, te midden van veel andere boeiende bijdragen


Carinova Woonzorg

Het is even slikken als je uit bed gebeld wordt om je vrije ochtend op te offeren om de planning rond te krijgen. Want dat is wel een dingetje bij zelfsturende teams. Samen oplossen. Bereikbaar zijn. Het Toetstheater ging op 5 en 20 februari 2018 in gesprek met de vele zorgverleners van Carinova, zowel woonzorg als thuiszorg. Wat is het goede om te doen bij de vele ethische dilemma's in het dagelijkse werk van de zorgverleners in woon- en thuiszorg? Ook over vragen rond vrijheid die ten koste kan gaan van veiligheid, communicatie in de driehoek cliënt - familie - zorgverlener, en willen zorgen maar de cliënt zegt 'nee'.


Duursaam Houten

Voor alle vrijwilligers uit Houten is er op 23 januari 2018 een symposium georganiseerd over 'zicht op kwetsbaarheid bij ouderen, signaleren door vrijwilligers'. Daarbij sloten ook zorgprofessionals en de wethouder Welzijn aan. De afronding was voor het Toetstheater: er ontstond een levendige discussie in en met het publiek n.a.v. twee herkenbare situaties waarin het signaleren en bespreekbaar maken een groot verschil kan maken. Maar hoe doe je dat? En waar laat je het, want je kunt het niet allemaal zelf op je schouders nemen als vrijwilliger. En natuurlijk tijd te kort met zo'n levendige zaal! Mooi initiatief van Duursaam Houten en van Houten & co.


Lister Week van de Reflectie

Een zeer betrokken publiek, bestaande uit begeleiders, ervaringsdeskundigen en cliënten, greep op 30 november 2017 de regie met beide handen aan om te zoeken naar een goede werkrelatie tussen begeleider en cliënt: wat is het juiste midden tussen een teveel en een te weinig betrokkenheid, gelijkheid? Betekent authentiek willen zijn als begeleider ook niet automatisch, dat je open blijft staan voor reflectie op wat dat voor de ander betekent? En wat raad je een begeleider aan die in de 'overlevingsstand' staat en daardoor signalen laat liggen, maar zich daar achteraf bezwaard over voelt?


Jubileumcongres Week van de Reflectie

Het Toetstheater verzorgde op 20 november 2017 een workshop in het kader van het 10-jarig bestaan van de Week van de Reflectie. "Met hart en ziel voor goede zorg" is bij uitstek hét thema waarin het Toetstheater thuis is. De deelnemers bogen zich in onze casus over beslismomenten in het behandeltraject van een patiënte die wil blijven dromen van een goed leven. Want er staat wel wat op het spel bij existentiële beslismomenten. Met een leuke en zeer betrokken zaal deelnemers.


UMC regiobijeenkomst Transferverpleegkundigen

Op 19 september 2017 kwamen de transferverpleegkundigen uit regio Utrecht voor het eerst bijeen. Omdat zij behoefte hebben om met elkaar te bezinnen op strijdige belangen in de eigen rol en positie, was er een juriste als gastspreker, met daarna het Toetstheater aan zet. Er zijn drie casussen vertaald in aansprekende sketches waarop een levendige interactie ontstond rond vragen als: hoe kun je zorg zo organiseren dat de patiënt de zorg krijgt die wij nodig achten maar met respect voor de grenzen die de patiënt aangeeft? hoe ver mag de invloed van naasten op de continuïteit van zorg gaan? doe je er goed aan de wil van de patiënt te volgen als de rest van de familie (tevens mantelzorg) hier niet mee akkoord gaat? hoe om te gaan met gevoelde onveiligheid? hoe om te gaan met de druk op de eigen positie door de belangen binnen de eigen werkomgeving in het ziekenhuis? Met een professioneel en enthousiast publiek.


Sherpa, Cluster Kind, Jongere en Gezin

Dit cluster heeft de afgelopen 5 jaren stevig geïnvesteerd in het zorgprogramma Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. Op 5 september 2017 was het Toetstheater present met herkenbare casuïstiek. Ook de cultuurverschillen tussen logeerhuis en dagopvang kwamen in beeld ."Drie jaar geleden had dit niet gekund": deze teams hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt.


Isala Klinieken, afdeling Oncologie & Hematologie

Op 3 april en 8 mei 2017 kwamen de verpleegkundigen van deze afdeling bijeen voor een lesdag over de zorg rond de palliatieve patiënt. Het Toetstheater stond weer borg voor reflectie en interactie in drie situaties. Er ontstonden verschillende dilemma's en morele vragen rond o.a. eigen regie, besluitvorming, culturele verschillen, transfer, betrekken partner/familie: hoe kunnen we beter inspelen op de zorgvraag van de patiënt? Mooie interventies van de deelnemers, zoekend naar de kern van waar de patient wel/niet mee geholpen is.


Fontys Hogescholen, commissie Ethiek van Onderzoek

“Wij zijn de leden van een commissie Ethiek van Onderzoek van een hbo- instelling, te weten Fontys Hogescholen. We denken aan een optreden van uw theater in het ochtendprogramma om het beeld van de pratende hoofden actief en interactief te doorbreken.Daarnaast denken we dat uw theatervorm heel goed bij ons thema past.”En dat is gelukt. Op 18 april 2017 opende het Toetstheater de ZIN-conferentie en speelde in op de nieuwe publicatie Ethiek van praktijkgericht onderzoek met als ondertitel ‘Zonder ethiek is het al moeilijk genoeg’. De docenten/afstudeerbegeleiders van diverse lectoraten werden door het hele proces van een afstudeeronderzoek over familieparticipatie in de ouderenzorg geloodst. Een hots-bots-knots-traject met allerlei dilemma’s die voor veel discussie zorgden, met als ultieme vraag: mag je ook de menselijke maat laten meewegen in de beoordeling?


Carinova Woonzorg

Op 20 en 24 maart 2017 ondersteunde het Toetstheater het veranderingsproces rond dagbesteding bij Carinova Woonzorg. Tijdens 4 voorlichtingsbijeenkomsten kwamen cliënten, familie/vrijwilligers, verzorgenden en medewerkers dagbesteding samen om te verkennen wat dat voor ieder betekent. Aan de hand van twee sketches werden de verschillende posities en dilemma's helder en kwam er een gezamenlijk zoekproces op gang.


Sherpa

Op 3 maart 2017 sloot het Toetstheater de teamdag af van team Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. In dit team staat de kwaliteit van leven van de cliënt echt bovenaan. Er zijn in de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt. Er valt altijd wat te verbeteren, dus het Toetstheater spiegelde hoe je als team verschillend kunt denken over normen en waarden. Ook was er veel herkenning bij de sketch over een moeder die met wensen komt die in de ogen van de begeleider er - in eerste instantie - niet echt toe doen: "wij zijn er niet om de kleding recht te leggen...". Een levendige discussie met soms ver uit elkaar lopende meningen. Een leuke boeiende middag met begeleiders die van wanten weten.


Huisartsen Gelderse Vallei iov Stichting OOGG (ondersteuning eerstelijnszorg)

Op 25 januari 2017 stond de kwetsbare oudere patiënt in de huisartsenpraktijk centraal in een geanimeerd optreden van het Toetstheater voor een volle zaal huisartsen en POH's uit regio Gelderse Vallei . "Wij zijn zelf al hard op weg om verbeteringen aan te brengen, kunnen jullie de problemen en onze oplossingen op speelse wijze in beeld brengen?" Bij uitstek een vraag die past bij het Toetstheater en een fijn voorbeeld van co-makership rond een zeer actueel thema in zorg en welzijn. Wat vraagt het van huisartsen en POH's, om te signaleren en pro-actief in kaart te brengen welke oudere kwetsbaar is? En wat dan? Het Toetstheater onderzocht dit op ludieke wijze aan de hand van een zorgmijdende patiënt en een aandachtzoekende patiënt. Over o.a. de precaire balans tussen zelfredzaamheid en pro-actief zorgaanbod, en over de regie van de huisarts in een complex zorg-en welzijnsveld. Met als inzet om de oudere mens zo lang mogelijk regie over eigen leven te doen houden, met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Een mooi speerpunt van HAGV.

Stichting Zuidwester

Op 8 november 2016 nam Stichting Zuidwester deel aan het congres van In voor Zorg! over Thematranch Technologie in de Reehorst in Ede: zij namen de deelnemers in twee workshops mee in de reis die zij gemaakt hebben van massaal aanbod naar individueel maatwerk in de nachtzorg van cliënten. Twee acteurs van het Toetstheater illustreerden hoe het er vroeger aan toe ging en waar men nu staat. Met inzet van domotica en in overleg met 'de driehoek' cliënt-verwant-professional wordt nachtzorg geïntegreerd in een 24-uurs zorgplan, waarbij een goede nachtrust voor de cliënt voorop staat. En waarbij dilemma's als 'hoe verdraagt uitluisteren zich met privacy'? 'hoeveel controle is wenselijk'? voor iedere cliënt op maat tot afspraken leiden.


Isala Klinieken, afdeling Dialyse

Op 3 november 2016 organiseerden de afdelingen Dialyse (poli) en Nefrologie (kliniek) een gezamenlijke studiemiddag voor de verpleegkundige teams over ethische dilemma's. Het werd een middag met veel interactie, humor en ernst. Het Toetstheater riep voor het publiek zeer herkenbare situaties op rond vragen als: de beste behandeling wordt vaak bezien vanuit medisch standpunt, vanuit de ideale patiënt. Maar wat te doen als de patiënt andere keuzes maakt, en vanuit een heel andere leefwereld met zijn ziekte om gaat? En: Wat voor zorgrelatie kun je nou aangaan als een patiënt alles afwijst wat je moet doen om goed te doen? Maar als je de regie bij de patiënt laat, dan wil die niks? We zagen hoe een patiënte - onbedoeld - toch langzaam in de irritatiezone kan sluipen van de verpleegkundige, die zich terdege bewust is van de eigen professionele verantwoordelijkheid. En hoe haal je het beste uit je rol en deskundigheid als arts en patiënt niet op elkaars golflengte zitten en er veel op het spel staat voor de patiënt? Met een hartverwarmend, eerlijk, en betrokken publiek.


Netwerk palliatieve zorg Arnhem

Op 8 oktober 2016 opende het Toetstheater de Internationale dag van de Palliatieve Zorg in regio Arnhem, Gelderse Vallei. Het thema "Pijn, dat hoeft niet" werd in twee situaties voorgelegd aan het veelzijdige publiek. Hoe informeer je (transferverpleegkundige) een patiënt nu nog goed over pijnbestrijding en mogelijke nadelen van een thuisverblijf in de laatste levensfase, als de patiënt hier in feite al voor gekozen heeft? Het publiek is duidelijk: sluit aan bij waar de patiënt is. En hoe werk je samen met een betrokken vrijwilliger die, goedbedoeld, maar wat al teveel, medische verantwoordelijkheid neemt? Ook hier stuurt het publiek mooi aan naar optimale samenwerking.


Careyn Kraamzorg

In de periode 27 juni - 6 juli 2016 organiseerde Careyn Kraamzorg 5 leer- en cultuurbijeenkomsten rond de cruciale organisatieverandering naar zelfstandig werken. Het Toetstheater verzorgde telkens het onderwerp samenwerken en feedback. In twee sketches doken we in de enerverende onderstroom van de teamsamenwerking, met herkenbare voorbeelden uit de werkpraktijk van de kraamverzorgenden. Op zoek naar effectieve patronen en mindset om de komende periode mee in te gaan.


Stichting Transmurale Zorg

Op 20 juni 2016 deed het Toetstheater de aftrap van een bijeenkomst in regio Den Haag, met als doel deelnemers te activeren om tot een visie te komen over electronisch communiceren. In de sketch, gebaseerd op een praktijkcase, stond een acute ziekenhuisopname van een oudere vrouw met dementie centraal. De continuïteit van zorg was niet goed geborgd, waardoor o.a. de casemanager achter de feiten aanliep. Belangrijke vraag is hoe je tijdig de juiste informatie van de thuissituatie in het ziekenhuis krijgt en omgekeerd.


Ethieksymposium Amersfoort

Op 20 mei 2016 sloot het Toetstheater het ethieksymposium af over Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat is goede zorg en hoe spelen persoonlijke waarden hierin mee? Een begeleider zit knel tussen de opvattingen van professionals en die van de ouders, en vraagt zich af waar ze nu goed aan doet.


GGZE Eindhoven

Op 18 mei 2016 ging het Toetstheater in debat met behandelaars van GGZE over grensoverschrijdend gedrag. Hoe maak je tijdig bespreekbaar wat je wel/niet acceptabel vindt? Kritisch kijken naar de eigen teamcultuur en leren van lastig bespreekbare situaties, zodat je niet achteraf hoeft te zeggen: "dat dit mis zou gaan, zagen we al lang aankomen ".


RadboudUMC Nijmegen

Op 19 februari 2016 organiseerde het RadboudUMC een conferentie over Gedeelde besluitvorming. Het Toetstheater liet in een casus zien hoe een patiënte rekent op een nieuwe nier, maar de professionele staf maakt haar eigen afwegingen en beslist anders. Morele vragen en een boeiende discussie met een publiek waarin ook patiënten goed vertegenwoordigd waren.


De Hazelaar Tilburg

Op 18 januari 2016 ondersteunde het Toetstheater een teamtraject met sketches over teamsamenwerking in De Hazelaar in Tilburg. Het team ziet de kwetsbare doelgroep cliënten veranderen en zoekt hoe het daar op kan inspelen. Van een reflex tot corrigeren naar reflectie op het eigen functioneren.

Referenties

Het Toetstheater heeft jarenlange ervaring met interactief theater. We willen ons publiek in een keer boeien en aan het werk zetten in een paar leerzame uren, met een goede balans tussen ernst en humor. Het blijft niet bij denken en praten, want het commentaar op de gepresenteerde situaties moet worden vertaald naar 'tekst en gedrag'. We geloven dat zo'n voorstelling goed past in dagprogramma's en opleidingstrajecten, kan anticiperen op nieuwe thema's en daarmee een impuls kan betekenen voor nieuw beleid. Hieronder ziet u reacties van enkele opdrachtgevers van de laatste jaren.Het Raamwerk

"Heel veel dank voor de bijzondere en prachtige wijze waarop jullie de dilemma's hebben neergezet, zo passend bij de praktijk waar deze managers en hoofden voor staan. Alleen maar positieve geluiden gehoord van collega's. Top dat jullie er waren en graag tot weerziens!"


Aafje

"We hebben al vele reacties gekregen over hoe leerzaam, laagdrempelig en ook leuk dit was. Dus alle complimenten naar jullie!"


Savant Zorg

"Jullie optreden is heel positief ontvangen. Het was echt heel herkenbaar, heel knap en goed gedaan! Niet ondenkbaar dat er nog een keer een vervolgopdracht uit gaat komen. Ik ben dus helemaal vergeten om foto’s te maken.. erg jammer, maar ik zat er zo in!"


MIND, Vereniging Ypsilon

"Heerlijke try out op de MIND-familiedag van het stuk dat het Toetstheater voor ons maakte over relationele zorg. Hulde voor jullie fraaie interactieve voorstelling #cadeautje #maak er gebruik van. En wat een mooi emotioneel slot. Uitstekend acteerwerk maar ook een goed luisterende rol voor de intermediair tussen publiek en acteurs #groots." De 300 deelnemers in de zaal waardeerden dit optreden maar liefst met een 9,5 gemiddeld.


Chr Hogeschool Ede

Mooi theaterwerk, prikkelend voor studenten, aldus de opleider GGZ-agogen.


Alrijne Zorggroep

Een heel mooie evaluatie, 8,4 gemiddeld! Een greep uit de opmerkingen: " Ik vond het steengoed. Bewustwording eigen rol. Veel handvatten gekregen om te proberen in de praktijk. Waardevolle discussie. Goeie acteurs en gespreksleidster. Dynamisch, fijne interactie. Humor tussendoor. Heel leuk om te zien hoe je door kleine dingen de situatie kunt beïnvloeden."


Carinova WoonZorg

"Gisteren hebben we als stuurgroep ethiek de beide optredens van het Toetstheater geëvalueerd. Alleen maar lof! Het is erg goed ontvangen. Omdat we nog veel mensen teleur moesten stellen, die ook hadden willen komen, zouden we graag nog een optreden willen plannen met dezelfde sketches."


Sherpa

"Dank je wel voor jullie bijdrage rondom onze middag/avond. We hebben hele goede en leuke reacties gehad van de medewerkers! Een hoop enthousiasme! "


Isala Klinieken, afdeling Oncologie & Hematologie

"We kijken terug op een prachtige lesdag, het middag programma - verzorgd door het Toetstheater - werd erg gewaardeerd en men vond het inspirerend. De lesdag kreeg gemiddeld een cijfer van 8,3!!!"


Fontys Hogescholen, Commissie Ethiek van Onderzoek

"Ik wilde je nog laten weten dat we heel positieve reacties kregen achteraf n.a.v. het Toetstheater. De gesprekken rond afstudeerbegeleiding werden door jullie heel herkenbaar neergezet en men vond dit een heel leuke start van de conferentie."


Sherpa

"Afgelopen vrijdag hebben we met veel plezier gebruik gemaakt van jullie theater. Het heeft ons veel duidelijk gemaakt waar het team staat en waar we nog aan moeten werken."


Huisartsen en POH's Gelderse Vallei (HAGV)

"Via deze weg wil ik jullie nogmaals bedanken voor het leuke en passende optreden! Gemiddeld gaven de bezoekers jullie een 8,2 en ze vonden de sketches ook herkenbaar."


Isala Klinieken, afdeling Dialyse

"Wij hebben erg genoten van het optreden. De reacties van de collega's die in de zaal zaten waren geweldig. Nu nog wordt aangegeven dat het leerzaam/verhelderd was. Afwezige collega's snappen dat ze iets leuks hebben gemist".


Stichting Zuidwester

"Het was in één woord geweldig! Het waren twee inspirerende dagen. Heel tevreden hoe Ans en Bart (NB hier is samengewerkt met twee acteurs van het Toetstheater) met ons hebben samen gewerkt, de interacties. In één woord fantastisch!"


Careyn Kraamzorg

"Al met al ben ik heel blij dat we jullie hebben gevraagd dit onderdeel te verzorgen. Het had impact, jullie onderdeel werd het hoogste gewaardeerd van alle andere onderdelen en er werd veel gelachen. Ook waren de acteurs alle drie geweldig. Top cast!"


Stichting Transmurale Zorg

"Ook wij waren blij met jullie optreden! Het was een mooie start voor de bijeenkomst. "


Prudentiaconferentie

"Wat mij betreft begon het thema pas echt te leven dankzij de bijdrage van het Toetstheater. Al met al vond ik het een uitstekende bijdrage. Goed voor de interactie, om het thema concreet te maken en om bewust te worden van de vele uitdagingen en moeilijkheden die er allemaal meespelen in het ‘gezamenlijk besluitvoeren".


CNV Zorg en Welzijn

"Jullie optreden bij de start maakt altijd veel los. Het was ook weer treffend."


SNV Brabant Centraal - Vluchtelingenwerk

"Jullie hartelijke dank voor jullie verdienstelijke bijdrage aan de eindbijeenkomst van het project BLIK op de Toekomst 3.0. Ik was er erg blij mee- en het feit dat vanuit de zaal alle partijen actief reageerden op wat er speelde en met elkaar over de beste benaderingswijze in discussie gingen- liet ook zien dat de toeschouwers dit ook vonden! Uit de evaluatieformulieren komen jullie als erg positief gewaardeerd naar voren."


Leveste Care

"Alvast even alle complimenten !!!! Ik hoor van alle kanten enthousiaste en lovende reacties, TOP !!!!!!"


Ethiek Jeugdzorg van de HU

"Mijn collega en ik van de Sociale Hogeschool van Antwerpen waren enorm verrast door de wijze waarop het toetstheater deelnam aan het symposium voor ethiek in de jeugdzorg aan de HU."


VWS

"We hebben nog een hele prettige en productieve bijeenkomst gehad. Er zat veel energie en in de groep. Ik denk dat ik mag zeggen dat de bijeenkomst een succes geworden is mede dank zij jullie. De start was uitstekend. Daarna konden we goed door. Dus alleen maar alle lof voor de manier waarop jullie ons thema uitgewerkt en neergezet hebben. Echt helemaal goed. Van verschillende kanten ook nog gehoord dat jullie optreden zeer professioneel en inspirerend was. Een heel mooi compliment vond ik iemand die bij het weggaan zei: "normaal ga ik helemaal moe naar huis na een conferentie; nu ben ik helemaal energiek en geinspireerd!" Dus Enny en collega's: jullie hebben de goede energie losgemaakt!"


Vitalis Woon Zorg Groep

"Je vroeg of ik iets wilde laten weten vanuit mijn teams................GEWELDIG! Ze hebben het heel leuk en leerzaam gevonden. Het was net echt, en herkenbaar, kortom een hele leuke leerzame bijeenkomst en op een leuke manier gebracht."


Triade

"Het Toetstheater was een groot succes. Er is flink over nagepraat. Dank voor de mooie bijdrage aan ons "breed overleg."
Opdrachtgevers 2019

Opleidingsraad fgzpt

Aafje

Gemiva SVG-groep

Het Raamwerk


Opdrachtgevers 2018

Houten & co (vrijwilligersorganisaties)

Carinova WoonZorg (meerdere optredens)

Westfries Gasthuis

Zuidwester

Alrijne Zorggroep

MIND/Vereniging Ypsilon (3 try outs)

Dementie-netwerk Zuid Holland Zuid

Savant Zorg (meerdere optredens)

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Isala Klinieken

Esdege Reigersdaal


Opdrachtgevers 2017

Huisartsen Gelderse Vallei

Sherpa (meerdere optredens)

Carinova WoonZorg

Isala Klinieken (meerdere optredens)

Fontys Hogeschool

UMC

Lister

Zuidwester

Jaarcongres Week van de Reflectie


Opdrachtgevers 2016

De Hazelaar

Radboud UMC

CNV Zorg en Welzijn

GGZE

Ethieksymposium VG

Transmurale Zorg Den Haag

Careyn Kraamzorg

Netwerk Palliatieve Zorg Arnhem

Isala Klinieken

Zuidwester (meerdere optredens)